Ingvar Mikaelsson
Ingvar Mikaelsson

Spelande bland ungdomar: risker och förebyggande åtgärder

Vad finns det för statistik?

Statistiken visar på en tydlig skillnad i spelbeteende mellan pojkar och flickor bland ungdomar. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) hade 22 procent av killarna i årskurs 9 och 33 procent av killarna i årskurs 2 på gymnasiet spelat om pengar under det senaste året. Dessa siffror representerar en nedgång från tidigare år, där andelarna varit högre.

Skillnad i beteende mellan pojkar och flickor

Flickornas deltagande i spelande om pengar är betydligt lägre jämfört med pojkarnas. Endast 4 procent av tjejerna i gymnasiet rapporterade att de spelade om pengar år 2019, men denna siffra har stigit till 12 procent år 2023. För tjejer i årskurs 9 har andelen som spelat om pengar hållits stabil på ungefär 9 procent över samma period.

Denna skillnad mellan könen kan antyda olika tillgängligheter, preferenser eller kanske sociala normer kring spelande. Pojkar verkar vara mer involverade i spelande om pengar, vilket föranleder frågor kring risk för spelberoende och behovet av riktade förebyggande insatser. Trots att flickors deltagande ökar, är det fortfarande relativt lågt jämfört med pojkars, vilket också pekar på vikten av att anpassa preventiva strategier utifrån könsspecifika mönster.

Detta mönster av skiljaktighet kräver uppmärksamhet från både forskare och beslutsfattare för att effektivt kunna adressera och minimera riskerna med spelande bland unga. Att identifiera dessa skillnader bidrar till bättre förståelse för hur man kan utveckla mer effektiva preventiva åtgärder mot potentiellt skadligt spelande bland ungdomar.

Vilken typ av spel spelar unga människor?

Unga engagerar sig i en mängd olika spelformer, varierande från videospel till mer traditionella former som kortspel. Dock, när det gäller spel om pengar, framträder tydliga trender bland ungdomarna. Lotterier, sportvadslagning och onlinecasinon utgör de främsta kategorierna där unga människor placerar sina insatser. Dessa spelformer lockar med sin tillgänglighet och den omedelbara spänningen de erbjuder.

Lotterier har länge varit en inkörsport för ungdomar att börja spela om pengar, tack vare dess låga inträdesbarriär och breda acceptans i samhället. Sportvadslagning attraherar speciellt yngre killar, vilka ofta har ett intresse för sport och ser vadslagning som ett sätt att ytterligare fördjupa detta intresse. Onlinecasinon lockar med sin anonymitet och tillgång dygnet runt, vilket gör dem särskilt riskabla ur ett perspektiv av spelberoende.

Den digitala eran har också introducerat nya former av betting relaterade till e-sport och virtuella spelmarknader. Dessa moderna spelformer är särskilt populära bland ungdomarna på grund av deras koppling till videospelkulturen.

Statistik visar att även om majoriteten av ungdomsspel sker på en hobbynivå, finns det en inte obetydlig andel som riskerar att utveckla ett problematiskt förhållande till sitt spelande. Detta understryker behovet av fortsatt övervakning och forskning kring hur olika typer av spel påverkar unga människor samt utvecklandet av riktade preventiva åtgärder mot potentiellt skadligt beteende.

Trots den ökande medvetenheten om riskerna med spelberoende fortsätter trenden med att unga dras mot dessa aktiviteter, vilket kräver kontinuerliga insatser från såväl myndigheter som organisationer inom folkhälsosektorn för att säkerställa en hälsosam balans mellan nöje och ansvarstagande hos nästa generationens spelare.

Varför har spelandet ökat bland unga människor?

Det finns ett samband mellan alkohol och spelande

Forskning identifierar ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och spelande bland ungdomar. När unga människor konsumerar alkohol minskar deras förmåga att fatta välövervägda beslut, vilket kan leda till ökad benägenhet att delta i riskfyllt spelande. Denna koppling förklarar delvis varför spelvanorna intensifieras under sociala sammanhang där alkohol är närvarande.

Statistik kring spelberoende visar att ungdomar som dricker alkohol rapporterar högre nivåer av spelaktivitet jämfört med de som inte gör det. Denna statistik understryker behovet av riktade insatser för att minska både spelberoende och alkoholkonsumtion bland tonåringar. Genom att adressera den här kopplingen kan myndigheter och folkhälsoorganisationer utveckla effektivare strategier för prevention.

Den ökade tillgängligheten av digitala plattformar där både spel om pengar och social interaktion inklusive alkoholkonsumtion sker bidrar ytterligare till problematiken. Många unga lockas av den enkla åtkomsten till online-spelvärlden, där gränserna mellan virtuellt och verkligt spelande suddas ut, speciellt i miljöer präglade av grupptillhörighet och festande.

Att ta itu med dessa utmaningar kräver en kombinerad ansträngning från samhället, inklusive skolor, familjer, hälsovården samt reglering och övervakning av online-spelplattformarna. En viktig del i detta arbete innebär att informera ungdomarna om riskerna med spelberoende samt hur alkoholkonsumtion påverkar deras beslutsförmåga relaterat till spelandet.

Ansvarsfullt spelande, hjälp och stöd

Att främja ansvarsfullt spelande och erbjuda hjälp samt stöd är avgörande för att skydda ungdomar från de negativa effekterna av spelberoende. Det är viktigt att samhället som helhet, inklusive skolor och familjer, arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om riskerna med spel och alkoholkonsumtion. Genom att tillhandahålla utbildningsprogram och resurser kan man hjälpa ungdomar att utveckla en sund relation till spelande. Dessutom är tillgången till stödtjänster och terapi för de som kämpar med spelberoende kritisk. Detta kräver en sammanhållen insats från hälsovården och regleringsorgan för att säkerställa att ungdomar får den hjälp de behöver. Att navigera i den digitala spelvärlden på ett ansvarsfullt sätt är möjligt med rätt verktyg och stöd vilket kan leda till en hälsosammare och mer balanserad livsstil för våra ungdomar.

Frequently Asked Questions

Hur skiljer sig spelvanorna mellan pojkar och flickor?

Pojkar tenderar att spela mer konkurrensinriktade och actionfyllda spel, medan flickor oftare väljer spel som betonar social interaktion och kreativitet. Pojkar har också en högre risk att utveckla spelberoende.

Vad innebär spelberoende?

Spelberoende är en form av beroende där en person känner ett tvångsmässigt behov av att spela, trots negativa konsekvenser för deras liv. Det innefattar en konstant längtan efter spelande, förlust av kontroll, och fortsatt spelande trots problem det orsakar.

Hur påverkar spelberoende ungdomars relationer?

Spelberoende kan leda till konflikter inom familjen, försämrade vänskapsrelationer och problem i skolan på grund av minskat socialt umgänge och försämrad prestation.

Vilka förebyggande åtgärder kan tas mot spelberoende?

Förebyggande åtgärder inkluderar utbildning om riskerna med spelberoende, skapande av sunda spelvanor, uppmuntran till andra fritidsaktiviteter, samt stöd och vägledning från vuxna som föräldrar, lärare och hälsovårdspersonal.

Vilken roll spelar skolan och familjen i att förebygga spelberoende?

Skolor och familjer spelar en kritisk roll i att förebygga spelberoende genom att erbjuda utbildning om riskerna, uppmuntra till balanserat spelande, och tillhandahålla stöd och resurser för de som behöver hjälp.

Rulla till toppen